Advances in Women’s Studies
Research Article

THE EFFECTS OF PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT “STOP VIOLENCE” ON THE LEVEL OF AWARENESS OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS THE TYPES OF VIOLENCE

1.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

2.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

3.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

4.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Advances in Women’s Studies 2020; 2: 19-26
Read: 97 Downloads: 30 Published: 23 June 2020

Aim: Violence is all kinds of attitudes and behaviors such as physical, sexual, psychological, verbal or economic, including arbitrary obstruction of freedom or threat and oppression, which result in or may result in individual's physical, sexual, psychological or economic harm or suffering. Raising awareness is of importance in preventing violence. The media, which affects every segment of society and all age groups, have a role in teaching and sustaining violence and in maintaining the indifference to violence. However, when used effectively and correctly, the media can also be used to prevent violence. The public spots are one of the media tools used in this context. This research was conducted to determine the impact of the "stop violence" public spots on the students' awareness towards the types of violence, the negative effects of violence on people, and things to do when faced with violence.Method: A total of 354 students, studying at different departments of the Atatürk University, was included in the study. Informative, 2 min short videos were created on the negative effects of physical, psychological, economic and sexual violence on people, and the things to be done when faced with violence. All public spots were watched in sequence to the students who were enrolled in the research. Students were asked to mark the level of awareness on a 5-point numerical scale for each public spot they watched. The data were collected by face-to-face interviews with the students. Number and percentile values and independent groups t test were used in the analysis of the data obtained. Ethical principles were adhered at all stages of the study.Results: According to the students, the average raising-awareness scores of the public spots were 3.48±1.18 in the physical violence public spot, 3.70±1.16 in psychological violence public spot, 4.08±1.01 in economic violence public spot, and 3.98±1.14 in sexual violence public spot. According to the comparison based on gender, awareness scores of female students were significantly higher for all types of violence.Conclusion: In the study, it was found that the "Stop Violence" public spots raises awareness of physical, psychological, economic and sexual violence in students. It can be said that public spots are important tools to raise cognizance of the masses, raise awareness and prevent violence.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİDDET TÜRLERİNE YÖNELİK FARKINDALIKLARINI ARTIRMADA “ŞİDDETE DUR DE” KAMU SPOTLARININ ETKİSİ

Amaç: Şiddet,” bireyin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik yönden zarar görmesiyle ya da acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranış” olarak belirtilir. Şiddetin önlenmesinde farkındalık oluşturulması önemlidir. Toplumun her kesimini ve her yaş grubunu etkisi altına alan medyanın, şiddetin öğretilmesinde, sürdürülmesinde, şiddete karşı duyarsızlığın oluşturulmasında rolü bulunmaktadır. Oysa etkin ve doğru kullanıldığında medyadan şiddeti önlemede de yararlanılabilmektedir. Kamu spotları bu bağlamda kullanılan medya araçlarından biridir. Bu araştırma şiddet türleri, şiddetin insanlar üzerindeki olumsuz etkileri ve şiddetle karşılaşıldığında yapılması gerekenler hakkında oluşturulan “Şiddete Dur De” kamu spotlarının üniversite öğrencilerinin farkındalık durumlarına etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır.
Yöntem: Araştırmaya Atatürk Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde eğitim gören 354 öğrenci alınmıştır. Fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddetin insanlar üzerindeki olumsuz etkileri ve şiddetle karşılaşıldığında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirici içeriğe sahip ortalama 2 dk süren kamu spotları çekilmiş ve öğrencilere sıra ile izlettirilmiştir. Öğrencilerden izledikleri her kamu spotu için farkındalık oluşturma düzeyini 5’li sayısal ölçek üzerinde işaretlemeleri istenmiştir. Veriler öğrenciler ile yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde sayı, yüzdelik değerler, ortalama, standart sapma ile bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır. Çalışmanın her aşamasında etik ilkeler gözetilmiştir.
Bulgular: Öğrencilere göre kamu spotlarının farkındalık oluşturma puan ortalamaları fiziksel şiddet kamu spotunda 3.48±1.18, psikolojik şiddet kamu spotunda 3.70±1.16, ekonomik şiddet kamu spotunda 4.08±1.01, cinsel şiddet kamu spotunda 3.98±1.14 olarak bulunmuştur. Cinsiyet açısından karşılaştırıldığında kız öğrencilerin farkındalık puanlarının tüm şiddet türlerinde anlamlı şekilde daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sonuç: Çalışmada “Şiddete Dur De” kamu spotlarının öğrencilerde fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete karşı farkındalık oluşturduğu belirlenmiştir. Kamu spotlarının kitleleri bilinçlendirmede, farkındalık oluşturmada ve şiddeti önlemede önemli araçlar olduğu söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Şiddet, kamu spotu, farkındalık, üniversite öğrencisi

Files
EISSN 2822-4426