Advances in Women’s Studies
Research Article

Evaluation of Post-Divorce Survival Strategies of Immigrant and Poor Women by Qualitative Analysis

1.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Advances in Women’s Studies 2022; 4: 1-10
DOI: 10.5152/atakad.2022.999805
Read: 426 Downloads: 160 Published: 17 June 2022

In this study, divorce experiences of women living in rural communities, low economic status, divorced with children under the age of 18, residing in districts where migrant communities live together, and where neighborhood culture is present were analyzed. In every social layer, the difficulties of divorce and being a woman differ according to their status. Socioeconomic and sociocultural levels are the main determinants of these difficulties. Women whose social conditions have changed with migration, but who continue to experience traditional pressures, who cannot reach education, who cannot reach economic freedom, or who work in low income and difficult working conditions, have to struggle with the difficulties of the divorce process. 

The reflection of these problems in women's lives was planned and analyzed in a qualitative research design with a feminist methodological approach. In the research, data were collected by in-depth interview method. The data were analyzed by thematic analysis method. As a result of the analysis, three categories were created, titled “Reasons for Divorce,” “Experiences After Divorce,” and “Survival Strategies.” The themes of the reasons for divorce category are forced marriage, unequal family role sharing, cheating, and violence. Post-divorce experiences were analyzed under the categories of accusation, punishment, exclusion, and pressure. The category of survival strategies is under the headings of stability, economic empowerment, geographical proximity-Social distance, life according to the demands of the society, concealment, and solidarity.

Women’s divorce is caused by forced marriage, being cheated on, being exposed to violence, and not being able to find their expectations from their spouses. Women’s demands for divorce are seen by their families and circles as a kind of deficiency and are used as a pressure tool. Divorced women care about the social acceptance of divorce grounds. Women behave in accordance with social perceptions although they do not conform to their own views. Women, who try to balance social pressures while making their decisions about their lives, want to remain under the protection of their social groups, even if they experience conflict. They do not participate in the social activities of this group in order to be protected from pressure. Women strengthen their social relations with divorced women like themselves and maintain their economic independence by working.

Göç Eden ve Yoksul Kadınların Boşanma Sonrası Hayatta Kalma Stratejilerinin Niteliksel Analiz ile Değerlendirilmesi

Bu çalışmada düşük statüden ve kır kökenli topluluklarda, ekonomik düzeyi düşük olan ve 18 yaşından küçük çocuğu varken boşanmış, göçen toplulukların bir arada yaşadığı ve mahalle kültürünün olduğu ilçelerde ikamet eden kadınların boşanmaya dair deneyimleri analiz edilmiştir. Her toplumsal katmanda, boşanmanın ve kadın olmanın getirdiği zorluklar, statülere göre farklılık göstermektedir. Sosyoekonomik ve sosyokültürel düzeyler bu zorluklar açısından temel belirleyicilerdendir. Göç ile toplumsal şartları değişen ancak geleneksel baskıları yaşamaya devam eden, eğitime erişemeyen, ekonomik özgürlüğe erişemeyen ya da düşük gelirli ve zorlayıcı çalışma koşullarında çalışan kadınlar tüm bu zorluklarla birlikte boşanma sürecinin zorluklarıyla da mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Bu sorunların kadınların yaşamlarında nasıl bir yansıması olduğunu feminist bir yöntembilimsel yaklaşımla nitel araştırma deseninde planlanmış ve analiz edilmiştir. Araştırmada, derinlemesine görüşme yöntemiyle veri toplanmıştır. Veriler tematik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Analizler sonucu Boşanma nedenleri, Boşanma sonrası yaşananlar, Hayatta kalma stratejileri başlıklı 3 ana tema oluşturulmuştur. Boşanma nedenleri’nin alt temaları Zorla evlendirilme, Eşitsiz aile içi rol paylaşımı, Aldatılma, Şiddet başlıklarındadır. Boşanma sonrası yaşananlar ise Suçlanma, Cezalandırılma, Dışlanma, Baskı alt temaları altında incelenmiştir. Hayatta kalma stratejileri ana teması, Kararlılık, Ekonomik güçlenme, Coğrafi yakınlık-Sosyal uzaklık, Toplumun talebine uygun yaşam, Gizlenme, Dayanışma başlıklarında alt temalara ayrılmıştır. 

Kadınların boşanmalarına zorla evlendirilme, aldatılma, şiddet görme ve eşten beklentilerini bulamamaları neden olmaktadır. Kadınların boşanma talepleri aileleri ve çevreleri tarafından bir tür eksiklik olarak görülmekte ve baskı aracı olarak kullanılmaktadır. Boşanmış kadınlar bu nedenle boşanma gerekçeleriyle toplumsal kabul almayı önemsemektedirler. Kadınlar, kendi görüşlerine uygun olmasa da toplumsal algılara uygun şekilde davranmaktadır.

Yaşamlarına dair kararlarını verirken toplumsal baskıları da dengelemeye çalışan kadınlar, hem çatışma yaşadıkları toplumda kalmanın koruyuculuğundan çıkmak istememekte hem de kendi sınıf ve çevrelerine ait sosyal etkinliklerde yer almayarak baskıdan uzaklaşmaya çalışmaktadır. Kadınlar, kendileri gibi boşanmış kadınlarla sosyal ilişkilerini güçlendirmekte ve çalışarak ekonomik bağımsızlıklarını sürdürmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Boşanma sonrası yaşanan zorluklar, boşanma, boşanmış kadın, kadının güçlenmesi

Cite this article as: Acar, C. (2022). Evaluation of post-divorce survival strategies of immigrant and poor women by qualitative analysis. Advances in Women’s Studies, 4(1):1-10.

Files
EISSN 2822-4426