Advances in Women’s Studies
Research Article

Determination of Breastfeeding Self-efficacy and Happiness Levels of Mothers

1.

Sağlık Bakanlığı, Havza Devlet Hastanesi, Samsun, Türkiye

2.

Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Erzurum, Türkiye

Advances in Women’s Studies 2022; 4: 29-35
DOI: 10.5152/atakad.2022.221022
Read: 493 Downloads: 192 Published: 30 December 2022

This research was conducted in a descriptive manner in order to determine the breastfeeding self-efficacy and happiness levels of mothers. The research was conducted with 300 breastfeeding mothers with children aged 0–2 between 19.07.2019 and 01.03.2020 in three different Family Health Centers in Erzurum's Karayazıdistrict. The data were collected by using the Survey Form, Breastfeeding Self-efficacy Scale, and Oxford Happiness Questionnaire. In evaluating the data, percentage distribution, normal distribution, mean, t-test, analysis of variance, and Pearson correlation analysis were used. It was found that the mean total score obtained by the mothers from the Breastfeeding Self-efficacy Scale was 151,45 ± 11,74, and the total mean score obtained from the Oxford Happiness Questionnaire was 152,82 ± 15,04. When the relationship between Breastfeeding Self-efficacy Scale and Oxford Happiness Scale mean scores was evaluated, it was found that was a positive relationship between breastfeeding self-efficacy and happiness (r = ,366, p = ,000). It was determined that the mothers' breastfeeding proficiency and happiness levels were good according to the total average score they got from the Breastfeeding Self-efficacy Scale and the Oxford Happiness Scale. It was determined that as the breastfeeding self-efficacy level of the mothers increased, their happiness level increased.

Annelerin Emzirme Yeterlilik ve Mutluluk Düzeylerinin Belirlenmesi

Bu araştırma, annelerin emzirme yeterlilik ve mutluluk düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı nitelikte yapılmıştır. Araştırma, Erzurum ili Karayazı ilçesinde bulunan üç farklı Aile Sağlığı Merkezinde 19.07 .2019 –01.0 3.202 0 tarihleri arasında 0–2 yaş arası çocuğu olan 300 emziren anne ile yapılmıştır. Veriler, Anket Formu, Emzirme Yeterlilik Ölçeği ve Oxford Mutluluk Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değer lendi rilme sinde ; yüzdelik dağılım, normal dağılım, ortalama, t-testi, Varyans analizi ve Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Annelerin, Emzirme Yeterlilik Ölçeği’nden aldıkları toplam puan ortalamasının 151,45 ± 11,74 olduğu, Oxford Mutluluk Ölçeği’nden alınan toplam puan ortalamasının ise 152,82 ± 15,04 olduğu saptanmıştır. Emzirme Yeterlilik Ölçeği ile Oxford Mutluluk Ölçeği puan ortalamaları arasındaki ilişki değerlendirildiğinde; emzirme yeterlilik ve mutluluk arasında pozitif yönde ilişki olduğu bulunmuştur (r =,366, p = ,000). Annelerin, Emzirme Yeterlilik Ölçeği ve Oxford Mutluluk Ölçeği’den aldıkları toplam puan ortalamasına göre emzirme yeterlilik ve mutluluk düzeylerinin iyi olduğu saptanmıştır. Annelerin emzirme yeterlilik düzeyi arttıkça mutluluk düzeylerinin de arttığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anne, bebek, emzirme, emzirme yeterliliği, mutluluk

Cite this article as: Yılmaz, B., & Özkan, H. (2022). Determination of breastfeeding self-efficacy and happiness levels of mothers. Advances in Women’s Studies, 4(2), 29-35.

Files
EISSN 2822-4426