Advances in Women’s Studies
Research Article

A Literature Review on Borderline Personality Patterns of Mothers and Their Children’s Sensitivity to Rejection, Anger, and Aggression

1.

Gelişim Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Advances in Women’s Studies 2022; 4: 36-44
DOI: 10.5152/atakad.2022.220921
Read: 615 Downloads: 131 Published: 30 December 2022

Purpose: The aim of this study is to examine the findings obtained from studies on the relationship between mothers' borderline personality patterns and their children's sensitivity to rejection, anger, and aggression.

Methods: Studies on the subject written in Turkish or English and covering the years 1995–2022 were included in the study.While determining the preferred studies, attention was paid to whether the language was Turkish or English. Scanning of articles and theses has been provided only on Yök Tez, Dergipark, ApaPsycnet, Pubmed, Clinical Key, ScieneDirect, ResearchGate, Sagejournals, Taylor & Francis, and JStor sites.

Results: The first of the findings obtained in the studies examined is that there is no significant relationship between the borderline personality pattern of the mothers and the rejection sensitivity of their children. Studies have shown that mothers of individuals with rejection sensitivity do not have a borderline personality pattern. In studies on anger and aggression, it has been determined that children of mothers with borderline personality pattern have more anger and aggression problems than children of healthy mothers.

Conclusion: Studies have shown that children who have grown up with these problems pose a psychosocial risk for their future relationships, as they can apply the aggressive or negligent attitudes they are exposed to to their own children.

Annelerin Borderline Kişilik Örüntüleri ile Çocuklarının Reddedilme Duyarlılığı, Öfke ve Saldırganlıklarına Dair Bir Literatür İncelemesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı, annelerin borderline kişilik örüntüleri ile çocuklarının reddedilme duyarlılığı, öfke ve saldırganlıklarının ilişkisi üzerine yapılmış araştırmalardan elde edilen bulguların incelenmesidir.

Yöntemler: Araştırmaya, Türkçe ya da İngilizce olarak yazılmış ve 1995–2022 tarih aralığını kapsayan ilgili çalışmalar dahil edilmiştir. Makale ve tezlerin taraması, yalnızca Yök Tez, Dergipark, ApaPsycnet, Pubmed, Clinical Key, ScieneDirect, ResarchGate, Sagejournals, Taylor & Francis ve JStor siteleri üzerinden sağlanmıştır.

Bulgular: İncelenen çalışmalardan elde edilen bulgulardan ilki, annelerin borderline kişilik örüntüsü ile çocuklarındaki reddedilme duyarlılığı arasında anlamlı bir ilişki olmaması yönündedir. Araştırmalarda reddedilme duyarlılığına sahip olan bireylerin annelerinde, borderline kişilik örüntüsünün bulunmadığı sonucu yer almaktadır. Öfke ve saldırganlık üzerine yürütülmüş çalışmalarda ise borderline kişilik örüntüleri olan annelerin çocuklarında, sağlıklı annelerin çocuklarına göre daha fazla öfke ve saldırganlık problemleri olduğu bulgusu yer almaktadır.

Sonuç: Çalışmalara göre bu problemler ile büyümüş olan çocuklar, maruz bırakıldıkları saldırgan ya da ihmalkâr tutumları, kendi çocuklarına da uygulayabilmesinden dolayı çocukların ilerleyen dönemlerdeki ilişkileri için de psikososyal bir risk teşkil ettiği belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Borderline Kişilik Bozukluğu, Reddedilme Duyarlılığı, Öfke, Saldırganlık

Cite this article as: Farajı, H., & Tarım, S. (2022). A literature review on borderline personality patterns of mothers and their children’s sensitivity to rejection, anger, and aggression. Advances in Women’s Studies, 4(2), 36-44.

Files
EISSN 2822-4426